Kamil Ozirski

Product Designer

Znasz to uczu­cie kiedy uży­wasz jakie­goś pro­duktu, czy apli­ka­cji i dener­wu­jesz się,
bo nie działa ona tak jak tego ocze­ki­wa­łeś? Moja praca polega na tym, żeby tak się wła­śnie nie działo.

Od wielu lat zaj­muję się ana­lizą, pro­to­ty­po­wa­niem, pro­jek­to­wa­niem i porząd­ko­wa­niem doświad­czeń
użyt­kow­ni­ków przy two­rze­niu nowych pro­duk­tów cyfrowych.

Wybrane prace